دسته: خواندنی ها

ورود پیانو به ایران از ناپلئون تا مرتضی خان محجوبی

تا آن جا كه داده های تاریخی جواز تدقیق در این عرصه را می دهند، نخستین دستگاه پیانویی كه تاریخ، حضور آن را در ایران گواهی می دهد، در سال ۱۸۰۵ به كشور رسید كه پیشكشی بود از سوی ناپلئون، امپراتور فرانسه به فتحعلی شاه قاجار پس از شبه پیمان مودت میان ۲ دولت به منظور پیشبرد روابط اقتصادی ونظامی.

داستان سرودن ترانه ملاممدجان

ملا ممد جان” یکی از تصنیف های فولکوریک ایرانی قدیم است که بر اساس داستانی عاشقانه سروده شده است.

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی