برچسب زده شده با : شهرام محذوف

کتاب ″۱۰۰ نکته کلیدی پیانو″ منتشر شد

کتاب ″۱۰۰ نکته کلیدی پیانو″ تالیف ″شهرام محذوف″ منتشر شد

کتاب «ردیف مرتضی محجوبی برای پیانو» منتشر شد

کتاب «ردیف مرتضی محجوبی برای پیانو» تالیف شهرام محذوف منتشر شد.

کتاب «چِرنی با راهنمای تمرینات اُپوس ۲۹۹»منتشر شد

کتاب ″چِرنی با راهنمای تمرینات اُپوس ۲۹۹″با نگارش توضیحات شهرام محذوف منتشر شد.

آنا ماگدالنا باخ، ۲۰ قطعه برای پیانو

کتاب آنا ماگدالنا باخ، ۲۰ قطعه برای پیانو با نگارش توضیحات شهرام محذوف و ترجمه شبنم محذوف منتشر شد.

کتاب «پیانیسیمو» پیرامون روش های نوین آموزش پیانو منتشر شد

کتاب «پیانیسیمو» پیرامون روش های نوین آموزش پیانو تالیف شهرام محذوف منتشر شد.

کتاب آموزشی بِیِر؛ اپوس ۱۰۱ منشر شد

کتاب آموزشی بِیِر؛ اپوس ۱۰۱ نگارش شهرام محذوف منشر شد

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی