برچسب زده شده با : عدنان شنسس

ترانه “دولدور” از عدنان شنسس

    ایچریم ار کاداش بنیم دردیم چوک * مینوشم رفیق دردم زیاد است ایچریم ار کاداش دردیمه چاره یوک * مینوشم رفیق چاره ای به دردم وجود ندارد ایچریم ار کاداش بو گون کیفیم یوک * مینوشم رفیق امروز حالم خوب نیست ایچریم ار کاداش تادیم توزوم یوک * مینوشم رفیق رنگو روحی برای […]

دنیای موسیقی | آخرین خبرها از دنیای موسیقی